Nasz Dom

Nasz adres : https://dpsstarawies.pl.

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (pobierz)

WYCOFANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (pobierz)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (pobierz)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE.L. nr 119/1 z 4.05.2016) – zwane dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Stara Wieś” w z siedzibą w Starej Wsi Pierwszej 99, 21-110 Bychawa e reprezentowany przez Dyrektora.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

adres: Stara Wieś Pierwsza 99, 21-110 Bychawa email: info@dpsstarawies.pl, Tel. 81-503-22-77 lub 721-881-411
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W Domu Pomocy Społecznej „Stara Wieś” został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez:

 1. mail: info@dpsstarawies.pl,
 2. pisemnie na adres Stara Wieś Pierwsza 99, 21-110 Bychawa.
  CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz ( art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych,
 4. realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 5. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  PRZEKAZYWANIE DANYCH Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:
 7. przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO);
 8. przez czas w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i obowiązującymi przepisami prawa.
  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 9. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii art.15 RODO;
 10. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 11. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 12. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 13. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych wart. 20 RODO;
  PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
  Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  PODANIE DANYCH
  Podanie danych osobowych jest:
 14. obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
 15. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  ZAUTOMATYZOWANIE I PROFILOWANIE DANYCH
  Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

RODO

Administrator danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Stara Wieś” z siedzibą w Starej Wsi Pierwszej 99, 21-110 Bychawa, jest Dom Pomocy Społecznej „Stara Wieś”, tel. 81-503-22-77 lub 721-881-411, adres e-mail: info@dpsstarawies.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Stara Wieś” w Starej Wsi jest Aleksandra Drozd, adres e-mail: info@dpsstarawies.pl adres do korespondencji: 21-110 Bychawa, Stara Wieś Pierwsza 99.

 1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Polityka Cookiem
 4. Karta informacyjna
 5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www.dpsstarawies.pl – Dom Pomocy Społecznej „Stara Wieś” z siedzibą w Starej wsi Pierwszej 99, 21-110 Bychawa, mail – info@dpsstarawies.pl , tel. 81-503-22-77.
 4. Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci pomoc.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.